Info
Keresés
Üres a kosarad.
Vásárláshoz nézz szét webáruhá- zunkban!
Kosár
DUPLO®
MagunkrólSzállításifeltételekElérhetőségeinkSzállítási feltételekAdatkezelési tájékoztatóÁltalános szerződési feltételek
EN DE Facebook
DUPLO®

Segíthetünk

Frissítés alatt ...

Adatkezelési tájékoztató


A Pozitív Energiaforrás Kft (székhely: 8100 Várpalota, Táncsics Mihály utca 3. fszt.1.; cégjegyzékszám: 19-09-512668; e-mail cím: info@epitojatek.hu; továbbiakban "PEF") 2024.03.28. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási nevét és címét, a számlázási nevét és címét, melyet a www.brixcity.hu oldalunkon történő vásárlás során adott meg.

1. Az adatkezelés célja és jogalapja
A PEF a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség. A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a PEF a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a PEF  számviteli bizonylatot a számlázási adatok megadása hiányában nem tud kiállítani.


2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
Mivel az adatkezelő az előírt kötelező adatvédelmi tisztviselő kijelölésének az alábbi pontok alapján nem tesz eleget,  így adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki:
a) ha az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik (kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat);
b) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
c) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak, vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a PEF jogosult. Az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetői és alkalmazottja jogosult hozzáférni.


3. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
3.1 Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a PEF-től arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait. Ha a PEF kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: az adatkezelés céljai; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett személyes adatok kategóriái; a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. A PEF a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.
3.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult a PEF-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
3.3 Törléshez való jog
A PEF az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a PEF indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait; ha a PEF-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte; Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, a személyes adatait jogellenesen kezelték; a PEF jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor. A PEF a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, a PEF-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a PEF-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha a PEF nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
3.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti a PEF-et, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a PEF a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes, vagy Ön a személyes adatok törlését ellenzi vagy a PEF-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. A PEF az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
3.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a PEF vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A PEF nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.
3.6 Adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.


4. Az adatkezelés időtartama
A PEF a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 5 évig kezeli. Rendelés esetén a PEF a szállítási adatokat, illetve az e-mail címét a megrendelt termék kiszállítását követő 90 napon belül automatikusan törli. A PEF a számviteli bizonylat kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.


5. Személyes adatok címzettjei
A rendelés céljából megadott személyes adatait megismerhetik:
• a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató:WebDeb Engine Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 38/A) Elérhetőség: hello@webdeb.hu
• a készletnyilvántartó és számlázó program üzemeltetését végző mindenkori szolgáltató
• a megrendelt termék kiszállítását végző mindenkori szolgáltató
• a könyvelési feladatok elvégzése céljából a PEF mindenkori könyvelője

• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amennyiben a számviteli bizonylat 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.


6. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
6.1 A PEF a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a PEF a honlapján nyilvánosságra hozza.
6.2 Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.


7. Jogsértés esetén tehető lépések
7.1 Ha úgy gondolja, hogy a PEF megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@brixcity.hu
7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 

© 2024 Neonplay International Kft. - Minden jog fenntartva! BRIXCITY LEGO ®
A LEGO, a LEGO logó, a Minifigure, a DUPLO, a DUPLO logó, a NINJAGO, a NINJAGO logó, a FRIENDS logó, a HIDDEN SIDE logó, a MINIFIGURES logó, a MINDSTORMS, a MINDSTORMS logó, a VIDIYO, a NEXO KNIGHTS és a NEXO KNIGHTS logó a LEGO Group védjegyei. Engedéllyel használva. ©2023 The LEGO Group. Minden jog fenntartva.
input input
︿
lap
tetejére